Privacy Policy

Privacybeleid Hempire
Over ons privacybeleid
Hempire geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Hempire. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 02/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware
MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wordpress heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
Webhosting
Wij nemen webhosting- en emaildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Versio heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Versio is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Mijn webhost
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Mijn webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van . Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
DialXS
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van DialXS. DialXS verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. DialXS heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. DialXS behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. DialXS deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van DialXS’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. DialXSbewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Exactonline
Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exactonline. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exactonline. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exactonline is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exactonline gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.
Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Hempire op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.
In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Hempire. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.
U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.
Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Privacyverklaring digitale nieuwsbrief

Definities

  • Verantwoordelijke/gebruiker: Hempire
  • Verwerker: The Rocket Science Group LLC
  • Abonnee: Persoon die zich voor nieuwsbrief heeft ingeschreven/aangemeld

Verwerking en doel
Hempire maakt gebruik van de dienst ‘MailChimp’ van The Rocket Science Group LLC om digitale nieuwsbrieven per e-mail te versturen. Wij willen abonnees hiermee op een actieve wijze van informatie voorzien.

Hempire heeft alleen de e-mailadressen van abonnees in MailChimp geüpload. Er worden alleen e-mailadressen van abonnees gebruikt die zich voor de nieuwsbrief hebben aangemeld en hun aanmelding hebben bevestigd.

Nieuwsbrieven worden in MailChimp opgesteld, waarna verzending automatisch plaats vindt naar alle abonnees. Hempire  is dan ook niet verantwoordelijk voor nieuwsbrieven die worden ontvangen door minderjarigen die zich met hun e-mailadres hebben aangemeld. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, zodat geen persoonsgegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u het vermoeden heeft dat wij zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens (e-mailadres) hebben verzameld over een minderjarige, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Verwerker
Hempire verstrekt geen e-mailadressen van abonnees aan derden, uitgezonderd The Rocket Science Group LLC. Zij zijn leverancier van MailChimp, waarmee de nieuwsbrieven worden verzonden.

The Rocket Science Group LLC onderhoudt online platforms waarmee gebruikers contact kunnen houden met hun abonnees, voornamelijk door het verzenden van e-mails. Zij staan ​​gebruikers toe om e-mailadressen en andere abonnee profielinformatie, zoals naam, fysiek adres en andere demografische informatie, in de database te uploaden. Deze informatie wordt gebruikt om e-mails te verzenden en het gebruik van bepaalde andere MailChimp functies in naam van deze gebruikers mogelijk te maken.

Hempire maakt geen gebruik van deze optie om andere abonnee profielinformatie vast te leggen, alleen het e-mailadres wordt vastgelegd. Mocht The Rocket Science Group LLC op een andere manier aan deze profielinformatie komen, is Hempire hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk.

Sub-verwerkers (derden)
In overeenstemming met het privacybeleid van The Rocket Science Group LLC, delen zij informatie met externe dienstverleners om de diensten aan gebruikers te kunnen aanbieden en te ondersteunen. Zij delen ook informatie met externe advertentiepartners om te helpen de behoeften en interesses van de gebruikers beter te begrijpen om meer relevante inhoud en doeladvertenties aan te bieden aan de gebruikers.

Verwerkersovereenkomst
Hempire heeft een verwerkersovereenkomst (data processing addendum) met The Rocket Science Group LLC afgesloten.

Doorgifte buiten EU
In artikel 44 van de privacywet AVG staat dat het niet is toegestaan om persoonsgegevens vanuit de Europese Unie door te geven naar derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) die geen passend beschermingsniveau bieden.

The Rocket Science Group LLC is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, wat een derde land is met een onvoldoende passend beschermingsniveau.

In artikelen 45 en 46 van de privacywet AVG staat dat persoonsgegevens mogen worden doorgegeven aan een derde land, als de Europese Commissie heeft besloten dat er een passend beschermingsniveau is of als er passende waarborgen zijn. Op 12 juli 2016 heeft de Europese Commissie de Uitvoeringsverordening 2016/1250 (EU-VS-Privacyschild) goedgekeurd.

The Rocket Science Group LLC is sinds 21 november 2016 een actieve deelnemer van het EU-VS-Privacyschild, waardoor het is toegestaan om persoonsgegevens te delen. Hempire controleert jaarlijks of de deelname van The Rocket Science Group LLC (certificaat met 1 jaar geldigheid) is verlengd.

Bewaartermijn
Hempire bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens zijn verzameld. De wettelijke bewaartermijnen worden hierbij in acht genomen.

Een e-mailadres blijft bewaard voor zolang nieuwsbrieven digitaal worden verstuurd door Hempire of totdat de abonnee zich heeft afgemeld. Een abonnee kan zich te allen tijde afmelden via een link in de ontvangen nieuwsbrief of op zijn/haar persoonlijke profielpagina van MailChimp.

Privacyverklaring van The Rocket Science Group LLC op hoofdlijnen
Wij hebben enkele relevante voorwaarden uit de privacyverklaring van The Rocket Science Group LLC voor u opgenomen. U kunt hier echter geen rechten aan ontlenen en wij adviseren u om de volledige privacyverklaring tot u te nemen. Voor de volledige tekst verwijzen wij u naar de Engelstalige privacyverklaring (privacy policy) van The Rocket Science Group LLC, zie https://mailchimp.com/legal/privacy/.

  • The Rocket Science Group LLC behoudt zich het recht voor om de nieuwsbrieven inhoudelijk te controleren om zekerheid te hebben dat de inhoud van de nieuwsbrieven aan de gebruiksvoorwaarden voldoen.
  • The Rocket Science Group LLC beveiligt de e-mailberichten niet voor versturen en zijn door bevoegde personen bij internetproviders in te zien.
  • The Rocket Science Group LLC verwerkt geen nieuwe e-mailadressen als e-mailberichten worden doorgestuurd door abonnees. De e-mailadressen van de abonnees worden op een beveiligde server van MailChimp opgeslagen en worden niet verkocht.
  • The Rocket Science Group LLC mag gebruikmaken van informatie van andere bronnen, zoals publieke databases en social media, waaronder demografische gegevens, computergegevens zoals het IP-adres, locatiegegevens en online gedragsgegevens zoals gebruik van social media, zoekopdrachten, gebruikte links en bezochte webpagina’s. Deze gegevens worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige en/of veiligheidsvereisten en om de dienstverlening en ondersteuning aan gebruikers te verbeteren.Hempire gebruikt alleen maar de e-mailadressen van abonnees om de nieuwsbrieven met MailChimp te versturen. Er wordt geen overige informatie aan The Rocket Science Group LLC verstrekt. Mocht The Rocket Science Group LLC informatie van andere (publieke) bronnen gebruiken, is Hempire hiervoor niet aansprakelijk of verantwoordelijk.
  • The Rocket Science Group LLC meldt datalekken en de genomen maatregelen direct aan de gebruiker.
  • The Rocket Science Group LLC honoreert verzoeken van gebruikers en abonnees tot toegang, wijziging, aanvulling, of verwijdering van persoonsgegevens binnen 30 dagen, tenzij verboden door wet- en regelgeving.
  • The Rocket Science Group LLC is ondanks deelname aan het privacyschild raamwerk (EU-VS-Privacyshield framework) onderworpen aan de regelgeving van de U.S. Federal Trade Commission. In bepaalde situaties kan worden gevraagd om persoonsgegevens van abonnees te verstrekken naar aanleiding van wettige verzoeken van overheidsinstanties, waaronder om te voldoen aan de nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

Contactgegevens
Hempire
Teleportboulevard 130, 1043EJ Nederland
T (061) 711-4218 E info@hempire.nl
Contactpersoon voor privacyzaken
Yordin Yilmaz

logo hempire